Informacija za medije

U Boru, Požarevcu i Jagodini od 16.04.2013-15.04.2014. Udruženje građana   ‘Kokoro“ Bor, Udruženje građana ‘’Šansa’’ Požarevac i Udruženje građana Centar za društveno ekonomski razvoj Jagodina  u saradnji sa  Centrom za medijaciju Beograd, kancelarijom u Zaječaru, realizuju Projekat ’’Medijacijom do rešenja’’.

Projekat finansira Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru EIDHR programa.

Opšti cilj je: doprineti izgradnji demokratije i demokratskog društva kroz realizaciju Zakona u oblasti primene medijacije u rešavanju sporova/sukoba u skladu sa Međunarodnim dokumentima na uspostavljanju pravne stabilnosti u društvenim odnosima u Braničesvkom, Borskom i Pomoravskom okrugu.

Cilj projekta je:

 • Ojačati mrežu obučenih timova za primenu medijacije;
 • Podići svest građana i mobilisati zajednice u izgradnji politike prepoznavanja i primene medijacije kao načina rešavanja sporova/konflikata u ostvarivanju ljudskih prava;
 • Osnažiti mlade ljude za humane vrednosti, poštovanje ljudskih prava i transformaciju sukoba/konflikata dijalogom i aktivno učešće građana u rešavanju sporova medijacijom i
 • Mobilisati društvene resurse (porodicu, škole i zajednice) na uspostavljanju održive usluge medijacije u sve tri zajednice obuhvaćene projektom.

 

U projekat su uključeni:mladi,građani,predstavnici soc. zaštite, pravosuđa, policije, lok. samouprave i  nevladine organizacije .

Aktivnosti su:

 • Interkulturalni kamp ljudskih prava u Boru učešćem 24 učenika iz 12 srednjih škola, Požarevca, Bora i Jagodine i obuka u veštinama vršnjačke medijacije i humanim vrednostima za rad u vršnjačkim grupama;
 • Organizovanje 6 dana seminara u Požarevcu za obuku  profesionalaca (16), iz sve tri zajednice, za porodičnu medijaciju;
 • Organizovanje 6 diskusionih tribina u ruralnim naseljima za informisanje građana o rešenju sporova putem medijacije njihovim aktivnim učešćem;
 • Organizovanje tri jednodnevna informativna seminara za relevantne strukture i grupe građana u zajednicama o alternativnim merama, vrstama i prednostima medijacije za izgradnju sistemaupućivanja na medijaciju;
 • Organizovanje tri tematske radionice sa predstavncima institucija sistema (pravosuđa, policije, socijalne zaštite, obrazovanja) za razumevanje prednosti porodične i medijacije u maloletničkim sporovima;
 • Organizovanje (24) promotivne diskusione celine o humanim vrednostima i 15 vršnjačkih medijacija u 12 srednjih škola zajednica obuhvaćenih projektom;
 • Pilotiranje usluge medijacije realizovanjem12 medijacja izmedu oštećenog i mal. učinioca i 12 porodičnih medijacija u Požarevcu, Boru i Jagodini;
 • Panel diskusija sa donosiocima odluka i prezentacija koncepta održive usluge medijacije u okviru postojećih servisa za decu i mlade u Požarevcu, Boru i Jagodini;
 • Organizovanje javne debate predstavnika pravosuđa i OCD u Boru na temu medijacije;
 • Organizovanjetri tematske  kontakt TV emisije na regionalnim medijima od po 1 sat,  u terminima najveće gledanosti, učešćerm eksperata za ljudska prava i medijaciju u sve tri zajednice obuhvaćene projektom i
 • Izradadistribucija informativno-edukativnog i promo materijala (promotivnog postera, lifletaflajera i zavšne analitze rezultata sa sižeom projekta.

Građani i zajednice će se upoznati sa mogućnostima i prednostima alernativnih metoda rešavanja sporova kao rezultat saznanja da rešavanje sporova presudom ne dovodi do uspostavljanja pravne stabilnosti u društvenim odnosima. Upoznavanje sa alternativnim metodama rešavanja sporova izraz su nastojanja da se stranama u sporu ponude i druge vrste „usluga“ kako bi im se pomoglo da putem pregovora same reše svoj spor na brz i jednostavan način. Takođe, građanima, institucijama i zainteresovanim  stranama biće dostupan promo i informativno-edukativni materijal, štampan u projektu, a građani će dobiti informacije i putem tematskih TV i radio emisija.

Primeniti veštine medijacije (5) u svakoj od obuhvaćenih zajednica, ukupno 15 u (12 srednjih škola).

Na ovaj način se povećava odgovorno ponašanje mladih i  svesnost uloge u doprinosu socijalnoj koheziji, poštovanju ljudskih vrednosti i povećanju perspektive za budućnost.

Volonterima će biti dostupna supervizijska podrška trenera, tokom aktivnosti i na timskim sastancima tokom kojih će uvežbavati procedure, podsticati i ohrabrivati za demokratske promene. Delovaće preventivno, popravljati atmosferu u školama, negovati i promovisati građanski aktivizam, senzibilisati ostale vršnjake i doprinositi širienju mreže aktivnih mladih.

Po završetku projekta obučeni volonteri umrežiće se u školske timove prevencije nasilja i nastaviti aktivnosti u svojim školama. Popravljaće atmosferu u školama, negovati i promovisati građanski aktivizam, senzibilisati ostale vršnjake na volonterizam.

 

UG ’’Kokoro’’ Bor

Milojka Milivojević, Koord. aktivnosti u Boru

 

medijacija-liflet-page-0 medijacija-liflet-page-01

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *