PROJEKAT: ‘’Promena na bolje’’

Udruženje građana  ‘’KOKORO’’- Bor, realizuje od 20.12.2015.god. u partnerstvu sa Udruženjima građana I.A.N. Beograd i ’’Nexus’’ Vranje i Centrima za socialni rad Bor, Beograd i Vranje. Projekat se realizuje u Boru, Beogradu i Vranju 20 mes. Projekat finansira Evropska Unija koju predstavlja Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, u iznosu 180 907,07 € što čini 90 % ukupnih, projektovanih troškova projekta. Preostalih 10% snose tri Udruženja građana iz različitih izvora srazmerno planiranim aktivnostima i troškovima u svojim zajednicama.

Osnovni cilj je:

Doprineti socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz implementaciju Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije razvoja socijalne zaštite R Srbije.

Specifični ciljevi su:

  1. Povećavanje resocijalizacije i prevencija problema u ponašanju dece i mladih kroz posebno osmišljene usluge u tri licencirana Dnevna boravka locirana u Boru, Vranju i Beogradu.
  2. Uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasna upotreba resursa u ciljnim zajednicama kako bi se promovisao pozitivni razvoj dece i mladih iz osetljivih grupa.

Ciljna grupa su: Deca i mladi, njihovi roditelji/staratelji i profesionalci u oblasti socijalne zaštite, malololetničkog  pravosuđa, policije, obrazovanja, zdravstva i organizacija civilnog društva u tri okruga, a uticaj će imati i na ostale građane u Srbiji.

Očekivani rezultati su:

  1. Tri licencirana i operativna Dnevna boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju u Boru, Beogradu i Vranju.
  2. Deca i mladi podržana kroz projekat (500) pokazuju pozitivne promene u ponašanju.
  3. Smanjena stopa recidivizma među mladima sa problemima u ponašanju, podržanih uslugama Dnevnog boravka, za 50% .
  4. Razvijena funkcionalna međusektorska saradnja kontinuirane i sveobuhvatne podrške deci i mladima sa problemima u ponašanju u svim zajednicama obuhvaćenih projektom.
  5. Podignuta svest među lokalnim i nacionalnim akterima o značaju prevencije asocijalnog ponašanja i resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz usluge u zajednici

Aktivnosti se odvijaju u sve tri zajednice na različitim nivoima. Od uspostavljanja dnevnog boravka (uređenja, opremanja prostora ustupljenog od lok. samouprava u Boru i Vranju za potrebe dnevnog botravka), postavljanja sveobuhvatne podrške uključujući edukaciju, savetovanje, podršku u učenju,  medijaciju primenu alternativnih i diverzionih mera zasnovanih na Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica do klubskih aktivnosti za resocijalizaciju, licenciranja dva nova centra u Boru i Vranju do povećavanja obima usluga u postojećem Dnevnom boravku u Beogradu.

Rad se odvija sa decom i mladima od 10-19 godina, članovima njihovih porodica i profesionalcima na jačanju kapaciteta u obavljanju redovnih aktivnosti i sa ovom ciljnom grupom prema savremenoj doktrini; Takođe, razvijanju mehanizama za međusektorsku saradnju u tri obuhvaćene zajednice i pomociju preventivnih i rehabilitacionih aktivnosti za mlade sa problemima u ponašanju kroz okrugle stolove, transfer  znanja, nacionalnu konferenciju i medijske prezentacije.

U cilju implementacije projektnih aktivnosti u Boru je jedna osoba sa evidencije nezaposlenih zasnovala je radni odnos a više osoba će biti angažovane po ugovoru.

Ceremonija dodele grantova predstavnicima 28 korisnika granta kroz projekat ’’Evropska podrška inkluzivnom društvu’’ (4.3 miliona evra donacije EU) realizovaće se 10.02.2016. u Kraljevu.

Sertifikate dobitnicima grantova uručiće Ambasador Devenport i Ministar Vulin.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *