Održane obuke timova posrednika

 U Brestovačkoj Banji kod Bora održana su dva petodnevna seminara obuke multidisciplinarnih timova iz različitih sektora (pravosuđa, socijalne zaštite obrazovanja i OCD) u veštinama posredovanja. 46 učesnika dva 5- dnevna treninga u oblasti bazične medijacije i 5 dana specijalizovane medijacije između mal. učinioca i žrtve pohađalo je 46 učesnika koji su dobili sertifikate i podneti zahtev Ministarstvu pravde za dobijanje dozvole i primenu medijacije u rešavanju spornih odnosa u svojim zajednicama.DSCN3496

Dvodnevna specijalizovana obuka u veštinama medijacije u porodičnim sporovima planirana je 09. i 10. septembra u Bora za 23 učesnika iz sve četiri zajednice.

Građani i zajednice upoznaće se sa mogućnostima i prednostima alernativnih metoda rešavanja sporova, putem diskusionih tribina i informativnih seminara u zajednicama kao izraz nastojanja da se stranama u sporu ponude i druge vrste „usluga“ kako bi im se pomoglo da putem pregovora same reše svoj spor na brz i jednostavan način. Upoznati sa listom posrednika, načinu izbora kao i ulozi advokata u procesu zastupanja na koji način se omogućava pravo izbora.

Obučeni timovi će započeti sa primenom posredovanja, samostalno ili u ko/posredovanju, umrežiti se i povezati sa Nacionalnom asocijacijom medijatora Srbije stalnim unapređenjem praksi.

Posredovanje je odgovor na rigidni pravosudni sistem, ostvarivanje prava na pristup pravosuđu i suđenje u razumnom roku, garantovano međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima (čl. 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda). Osnovna načela posredovanja (dobrovoljnost, privatnost, poverljivost i ravnopravnost strana) predstavljaju veoma važno sredstvo u ostvarivanju ljudskih prava i obezbeđuje pravo na participaciju – aktivno učešće u rešavanju spora; Jača pravnu sigurnost, efikasniju primenu zakona i ostvarivanje prava u skladu sa međunarodnim dokumentima. Osim toga, rezultat je saznanja da rešavanje sporova presudom ne dovodi do uspostavljanja pravne stabilnosti u društvenim odnosima. Sudski sporovi predugo traju (često godinama), ne uzimaju u obzir navedene potrebe strana u sporu i realizuju se kroz dokazivanje krivice i kaznu umesto ispravljanja greške, primenom retributivnog modela (povreda stvara obavezu i da je centralna obaveza da se stvari ponovo ispravno postave). Da strane same donesu odluku o rešenju ishoda, postignu dogovor koji zadovoljava obe strane.

DSCN3527DSCN3409DSCN3472