Okrugli sto u projektu “Promeni za dobro“

U Boru je 05.jula 2019. godine održan okrugli sto na temu:‘’Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima ponašanja – usluga soc.zaštite u zajednici’’ u okviru projekta ‘’Promeni za dobro‘’ koji Udruženje ‘’KOKORO’’- Bor realizuje u partnetstvu sa Centrom za socijalni rad Bor od 01.10.2018 – 31.07.2019. godine.

Cilj okruglog stola je promocija i senzitivisanje profesionalaca javnog, poslovnog i civilnog sektora za međusektorsku saradnju u socijalnoj inkljuziji. Podršci mladima u riziku i sa problemima u ponašanju. Takođe, podizanje svesti lokalnih i regionalnih stejkholdera o značaju prevencije i intervencije kod mladih sa ispoljeenim antisocijalnim ponašanjima kroz uslugu u zajednici; Značaju međusektorske saradnje za podršku deci i mladima u riziku i sa problemima u ponašanju. Poseban fokus stavljen na značaj podrške u što ranijoj fazi, kako mladima tako i porodici u adekvatan pristup podrškom razvoju punih potencijala umesto zataškavanja, ’’neprepoznavanja’’- bekstva od problema koji ’’čeka’’ ali, sada u odmakloj fazi, sa više truda i manje šansi za promenu… sada kada ’’drugi’’ imaju veći uticaj a uloga roditelja i stručnjaka je sve manja…

U uvodnom izlaganju učesnicima su na temu uvedeni u problem saopštenjima članova tima socijalne usluge konstatacijom da: Delinkventno ponašanje maloletnika nije priča o uspehu već svedoči o neuspehu društva da obezbedi zaštitno okruženje za svoju decu. Ulazak mladih u sukob sa zakonom rezultat je suženih mogućnosti i šanse za njihov razvoj, a te šanse su još više ograničene kada, makar i jednom uđu u sistem krivičnog pravosuđa, pri čemu su u poziciji, pre da budu žigosani i isključeni iz društva, nego da se rehabilituju. Ako mladi u sukobu sa zakonom nastave da budu kriminalizovani, dok im je istovremeno uskraćena „druga šansa’’ koju zaslužuju, njihove šanse su svedene na to da krše zakon i kada odrastu i zavređuju dodatnu podršku društva. 

Ponašanje koje povećava socijalnu nesigurnost građana, smanjuje odgovornost članova zajednice za preuzimanje potpune socijalne funkcije. Model ponašanja koje povećava rizik za druge mlade i konačno umanjuje kvalitet života. Grupa mladih koja je izložena višestrukoj ranjivostiživotu na granici ili ispod granice siromaštva. Odrastanjem, pretežno, u jednoroditeljskim porodicama, slabijih postignuća ili napuštanje škole dodatno inhibira njihove i postojeće potencijale i prolongira problem. Zbog toga je podrška ovoj grupi mladih značajna u zaustavljanju trenda porasta problema u ponašanju i njihove reintegracije u zajednicu i prosocijalnu vršnjačku grupu.

Vaspitne kompetencije roditelja ove grupe mladih idu od nerazumevanja do slabe saradnje sa stručnim službama. Raskorak na toj relaciji proizvodi agresivan odgovor i narušava odnose. Nedostaju im znanja i veštine supervizije ponašanja i prosocijalnih odgovora na razvojne potrebe svoje dece, a neblagovremeno i neadekvatno reagovanje roditelja doprinosi struktuiranju razvojnih problema u razvojni poremećaj

Učesnici su pozvani da prošire razumevanje ove važne teme, definišu konkretni predlozi primenjivi u praksi i konstruktivni zaključci u najboljem interesu dece i mladih u doprinosu „Socijalnoj inkluziji’’.

Izlaganjem Direktorke Centra za socijalni rad Bor o značaju i prednostima socijalne usluge u prevenciji i intervenciji podrškom mladima sa problemima u ponašanju. Takođe, korekciji ponašanja i povećanju odgovornosti koje doprinosi resocijalizaciji i socijalnoj inkluzijii prevenira redicivantno ponašanje. Takođe, uslove za primenu vaspitnih naloga i posebnih obaveza po Zakonu o maloletnm učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica RS.

Dinamična diskusija, u nastavku se odvijala u smeru jačanja međusektorske saradnje značajne u razvoju mladih i u njihovom najboljem interesu. Pored Centra za socijalni rad učešće predstavnika sektora obrazovanja i jačanje saradnje rezultirao je novim idejama, predlozima i načina podrške mladima i u nastavku projekta – održivosti i po završetku finansiranja od strane SWISS PRO.

Projekat „Promeni za dobro“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).