Podrška Evropske unije Boru za unapređenje socijalne kohezije i inkluzije u multietničkim opštinama

Udruženje građana “KOKORO“-Bor u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bor, od 09. juna 2019. godine do 31. maja 2020. godine sprovodi projekat “Mobilianje resursa u inkluziji marginalizovanih i ranjivih grupa na jačanju socijalne kohezije u Boru.’’ Poboljšanje pristupa obrazovanju i obezbeđivanje boljih izgleda za karijeru pripadnika marginalizovanih mladih u Boru kako bi povećali zapošljivost. Ovo će biti obezbeđeno organizovanjem časova podrške u učenju za nastavljanje školovanja, kurseva profesionalne orijentacije, savetovanja za mlade, osnaživanje roditelja/staratelja da podrže decu u kontinuiranom obrazovanju i samostalnom izboru zanimanja, podsticanju, jačanju međusektorske saradnje izneđu institucija, formiranju i povećanju kapaciteta timova u radu sa decom u potrebi. Iznos donacije za projekat je 1.769.931,00 RSD.

Ciljna grupa su: deca i mladi (80) na uzrastu od 10-20 godina iz porodica korisnika socijalne pomoći, Roma (domicilnih, interno raseljenih i vraćenih readmisijom), samohranih roditelj i sa rizičnim socijalnim ponašanjima, urbane i ruralne sredine, razliičite nacionalne, rodne pripadnosti i opredeljenja; Roditelji/staratelji/hranitelji (40) ove dece i mladih; Nastavnici, stručni saradnici, Romski asistenti u školama (25) direktni (145) i najnmanje još 40000 inditektno koji će imati koristi od ptojekta putem publikacija, elektrondkih i digitalnih medija.

Akrivnosti se odvijaju u lokalom servisu socijalne usluge u zajednici – Dnevnom boravku za decu i mlade sa dostupnom podrškom grupama aktivnosti:

osnaživanja u nastavljanja školovanja i povećanja zapošljivosti dece i mladih iz marginalizovanih grupa: podrške u učenju (marematike, fizike, hemije i engledkog jezika od strane profesionalaca); ICT bazične i kurseve o bezbedbosti na internetu, e-mail… pawer point, Web dizajn i mogučnost izrade i štampanja seminarskih i rad na računaru za identifikovane mlade koji u svom domu nemaju računar. Takođe, kurseve profesionalne orijentacije – izbora zanimanja i karijerno vođenje sa realnim susretima sa ekspertima zanimanja (edukacija, savetovanje za mlade, realni susreti ekspertima zanimanja).

– Osnaživanje roditelja/staratelja/hranitelja dece i mladih iz osetljivih grupa za podršku svojoj deci u nastavljanju školovanja i samostalnom izboru zanimanja i na oblikovanju vrednosnih stavova (tolerancija i prevencije dečjih brakova i drugih rtizičnih ponašanja);

– Građenja kapaciteta timova profesionalaca koji rade sa mladima iz osetljivih grupa u razvijanju održivog mehanizma međusektorske saradnje podršci inkluziji kroz specijalizovane obuke članova tima za sprovođenje realnih susreta sa zanimanjima u zajednici i zajedničkim sastancima na formiranju mreže profesionalne orijentacije u zajednici, definisanje uloge i zajedničke saradnje i

promotivnih aktivnosti usmerene i ostalim mladima sa informativno-edukativnim materijalima na povećanju prolaznosti u školi, ipromociji usluga podške u zajednici i informisanje o rezultatima projekra (na kraju projekta), tematske TV emisije na regionalnim medijima i interner prezemtacijama…

U toku je kreiranje timova podrške, mreže saradnika i identifikovanje korisnika.

Više informacija u Udruženju Kokoro-Bor, Ul. S. Kovačevič br. 15 L1 u Boru, tel: +381 30/24 96 760 i 761; Mobilni trel+381 60 54 31 888 i/ili e-mail: kokorom@mts.rs

Projekat „Mobilizacija resursa za uključivanje marginalizovanih i ugroženih grupa uz istovremeno jačanje socijalne kohezije u Boru‘‘ finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO