U Boru otvoren Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju

Dnevni boravak Bor

Implementacijom projekta „Promena na bolje“ (Change for Good), koji finansira Evropska unija u okviru Programa “Evropska podrška inkluzivnom društvu“, sa ciljem da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji, u Boru je, uspostavljena usluga socijalne zaštite “ Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju „.

Usluga je licencirana 18. jula 2017. na pet godina i zadovoljila strukturalne i funkcionalne standarde po Pravilniku o licenciranju organizacija socijalne zaštite donete od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Svrha usluge je unapređenje kvaliteta života dece i mladih u socijalnoj sredini, kroz osmišljen i ciljano usmeren program, u planiranom i ograničenom vremenskom periodi na zadovoljavanju razvojnih potreba, sticanju i razvijanju životnih veština, lične, društvene odgovornosti i ponašanja u granicama društveno prihvatljivog.

Dnevni boravak Bor

Usluga je namenjena deci i mladima 10-18 godina sa poteškoćama u prevazilaženju krize odrastanja ili su u riziku/sukobu sa zakonom, roditeljima, školom ili zajednicom, na način koji ne ometa njihovo školovanje.

Dnevni boravak je namenjen:
 1. Deca i mladi 10-18 god. koji manifestuju probleme u ponašanju, ili su u riziku za razvoj problema u ponašanju (agresivnost, sklonost konfliktima, pripadnici destruktivne vršnjačke grupe, probatori psihoaktivnih supstanci i ili sa antisocijalnim ponašanjima i u sukobu sa zakonom ispod granice krivične odgovornosti (mlađi od 14 god), ili su na evidenciji centra za socijalni rad, nisu u sudskom postupku a nalaze se u riziku da ispolje probleme u ponašanju.
 2. Deca i mladi 14-18 god. u sukobu sa zakonom (u sudskom postupku, sa izrečenom vaspitnom merom ili vaspitnim nalogom) i
 3. Roditelji/staratelji, ove korisničke grupe podržavaće se savetodavno u ulogama roditeljstva individualno i grupom.

Dnevni boravak Bor

Usluga dnevnog boravka dostupna je od dva do četiri sata dnevno, pet dana u nedelji i tri sata nedeljno aktivnosti resocijalizacije – subotom u Klubu.

Aktivnosti su prilagođene uzrastu, sposobnostima, sklonostima i ispoljenim interesovanjima korisnika, proceni potreba i korekciji ponašanja na povećanju odgovornosti, očuvanju i razvijanju potencijala. Zasnovani su na njihovom najboljem interesu, zahtevima uputnih organa i individualnim planovima zaštire korisnika. Kod mladih sa ispoljenim poremećajima u ponašanju usluga stručnog rada zasniva se na stručnoj proceni usmeren uvidu u problem, povećanju odgovornosti za sopstveno ponašanje, korekciji i prevenciji recidiva. Korisnici su radnim danima najmanje 2, a najviše 4 sata dnevno u dnevnom boravku (73m2), najviše do 10 korisnika u jednoj grupi kojima su dostupna dva stručna radnika i dva saradnika.

Radi se na socijalizaciji, edukaciji, savetovanju…

Usluga je u funkciji jačanja i razvijanja socijalnih, psiholoških funkcija, znanja i veština, kako bi se u što većoj meri reintegrisali u prosocijalnu vršnjačku grupu, stekli uvid u problem i posledice sopstvenog ponašanja, povećali odgovornost i prevenirao recidiv, i uključuju direktni rad fokusiran na:

Dnevni boravak Bor

 • profesionalno osnaživanje (IT obuke, karijerno vođenje i profesionalna orijentacija);
 • psihološko savetovanje (individualno i grupno) i psihosocijalna podrška i
 • resocijalizaciju (aktivnosti u Klubu:psihosicijalne radionice, slobodne aktivnosti (kreativni sadržaji, vršnjačka podrška u učenju, edukativne radionice vršnjačkih volontera prevencije psihoaktivnih supstanci, polno prenosivih infekcija, HIV, zaštite reproduktivnog zdravlja mladih, druženje… internet, igrice, edukativni film, sportske aktivnosti, posete pozorištu /bioskopu, izleti)..

Kroz Dnevni boravak se sprovode i Vaspitni nalozi ka diverziona mera na skreanju mladih od ulaska u sudsku proceduru po Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica:

 1. Poravnanje sa oštećenim kako bi se naknadom štete, izvinjenjem, radom ili na drugi način otklonile , u celini ili delimično, štetne posledice dela.
 2. Redovno pohađanje škole ili odlaženje na posao
 3. Uključivanje bez naknade u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja
 4. Podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju ili odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga
 5. Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj ustanovi ili savetovalištu.

 

Dnevni boravak Bor

i Posebne obaveze:
 • Da se izvini oštećenom;
 • Da u okviru sopstvenih mogućnosti naknadi štetu koju je prouzrokovao;
 • Redovno pohađanje škole ili odlaženje na posao;
 • Da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima;
 • Da se bez naknade, uključi u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
 • Da se uključi u određene sportske aktivnosti;
 • Da se podvrgne odgovarajućem ispitivanju ili odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga;
 • Da se uključi u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovališru i da postupa po programima rada koji su za njega sačinjeni u tim ustanovama;
 • Da pohađa kurseve za stručno osposobljavanje da se priprema i polaže ispite kojima se proverava određeno znanje.

Dnevni boravak Bor

Na ovaj način, projekat „Promena na bolje“, doprineo je socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz implementaciju Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategiji razvoja socijalne zaštite u Srbiji; Jačanju međusektorske saradnje i efikasnom korišćenju resursa u lokalnoj zajednici kao i promociji pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku.

Dnevni boravak Bor