Podrška preventivno razvojnim potrebama mladih „Kreativnost bez granica“

 

U Temišvaru je 09.10.2019. potpisan Ugovor za implementaciju Projekta ‘’Podrška preventivnorazvojnim
potrebama mladih „Kreativnost bez granica“ koji realizuje Udruženje građana
„KOKORO“- Bor u partnerstvu sa: National College “Mircea Eliade“ Resita, Teaching Corpus
House Caras-Severin Resita i Udruženjem građana ‘’VILLAGE’’ Pokret za razvoj sela Zlot.
Vrednost projekta je 174.082,80 € od čega je doprinos IPA 147.970,38 €. Projekat će se
realizovati u narednih 12 meseci na teritoriji grada Bora i školama u okrugu Karaš Severin u
okiru Programa INTEREG IPA prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.
Glavni cilj je doprineti sprečavanju napuštanja školovanja ranjivih grupa kroz realizaciju
strateških dokumenata u oblasti podrške i jačanja mladih na nivou razvojnih i nerazvijenih kriza
(stresova), skretanja mladih sa ulice i ulaska u rizično ponašanja u Boru i Rešici zasnovani na
Strategiji za mlade Srbije i Rumunije.
Projekat razvija inovativni mehanizam podrške -Kluba sa preventivno-razvojnim, inkluzivnim,
kreativnim i edukativnim sadržajima aktivnosti’’ koje stimulišu i nude pozitivne modele
ponašanja; Osnažuju u prevazilaženju razvojnih i nerazvojnih kriza (stresova), podržavaju u
učenju i nastavljanju daljeg školovanja; Razvijaju prosocijalne veština, skreću mlade od ulaska u
rizična ponašanja; Ohrabruju kulturnu inkluziju i prekogranično povezuju…
Pilotira mobilni Klub u školama okruga Karaš Severin, uspostavljaju se Klubovi u lokalnom
servisu socijalne usluge u Boru i Koledžu ’’Mirčea Elijade’’ u Rešici a unapređuje se Klub za mlade
srednjih škola u Boru.
Nakon 12 meseci, koliko traje projekat, očekuje se:
– Razvijena prekogranična mreža obučenih timova volontera i stručnjaka za kontinuirane i
dugoročne aktivnosti podrške socio-kulturnoj integraciji, nastavak školovanja i skrenute mlade
od ulaska u rizična ponašanja;
– Efikasan model inkluzivnog socio-kulturnog sadržaja u tri funkcionalna kluba i mobilni klub za
preventivne razvojne potrebe omladinskih i kulturnih aktivnosti povezanih prekograničnih
oblasti koje sarađuju i
– Obučeni timovi podrške nastavljanju školovanja, prosocijalno ponašanje podržanih mladih i
tradiciju održive prekogranične kulturne saradnje na jačanju pogranične regije.
Model podrške je inovativan a održivost obezbeđuju obučeni timovi.