Projekat „Posredovanjem do bržeg rešavanja spora/sukoba“

PROJEKAT „POSREDOVANJEM DO BRŽEG REŠENJA SPORA/SUKOBA“ koji realizuje UG “KOKORO“ u Boru 12 mes.( 01.07.2021. do 30.06.2022) na unapređenju pristupa pravdi i zadovoljavanja potreba građana u Borskom okrugu kroz bolje sprovođenje politika i praksi aktivnim učešćem građana. Informisanje o mogućnostima i prednostima posredovanja (medijacije) kao rezultat saznanja da, rešavanje sporova presudom, ne dovodi do uspostavljanja pravne stabilnosti u društvenim odnosima; Postupka koji dugo traje, psihički i materijalno iscrpljuje strane, usmeren na kaznu i dokazivanje krivice a ne na ispravljanje greške i potrebe strana koje se često ne vide… Upoznati sa alternativnim tehnikama rešavanja sporova kao izraz nastojanja da se stranama u sporu ponude i druge vrste „usluga“ kako bi im se pomoglo da putem pregovora same reše svoj spor na brz i jednostavan način, direktno učestvuju i dogovore o ishodu…
Projekat doprinosi poboljšanju ljudskih prava, jača uloge Organizacija civilnog društva primenu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova na izgradnji demokratskog društva i vladavini prava u Borskom okrugu .

Ciljevi projekta su:
1. Razviti funkcionalne mehanizme za povećanje primene posredovanja u socijalnom, pravosudnom sistemu i zajednici kroz uključenje Organizacija ccivilnog društva i dostupne procedure aktivnog učešća građana u Borskom okrugu.
2. Mobilisati društvene resurse (zajednicu, institucije, porodicu) da prepoznaju prednosti posredovanja (medijacije) u rešavanju sporova na ostvarivanju ljudskih prava, uspostavljanju pravne stabilnosti u društvenim odnosima i vladavini prava.
3. Promovisati alternativne načine zaštite ljudskih prava, dostupnost podrške građanima i ranjivim soc.grupama.

Dostižu se glavim grupama aktivnosti kroz:
– Građenje kapaciteta za primenu posredovanja obukama timova u veštinama osnovne i specijalizovane medijacije (između oštećenog i mal. učinioca i advokata o veštinama zastupanja klijenata u postupcima medijacije) Borskog okruga.
Izgradnju sistema upućivanja na posredovanje tematskim radionicama (’’Upravljanje medijacijskim predmetima’’ namenjene tehničkom osoblju i rukovodiocima predmeta u sudu o veštinama pripreme i upravljanja predmetima u postupku medijacije kako bi se uspostavio funkcionalan info pult i primena posredovanja i dve tematske radionice o Besplatnoj pravnoj pomoći (koja uključuje pravnu pomoć i podršku posredovanjem) u Boru i Negotinu učešćem multidisciplinarnih predstavnika institucija/Organizacija (pravosuđa, soc. zaštite, obrazovanja, JLS, OCD, medija), posrednika na temu: ostvarivanja prava, korisnicima podrške, mogućnostima Besplatne pravne pomoći i podrške, prednosti, prepreke, dostupnost…
Informisanje građana o posredovanju diskusionim tribinama u ruralnim (3) i urbanom naselju (o procedurama, prednostima, preprekama, dostupnosti i izboru posrednika, info pultu, kontakt tački za posredovanje u UG ’’Kokoro’’ i Besplatnoj pravnoj pomoći i
– Informisanje predstavnika relevantnih institucija/Organizacija – okruglog stola sa (predstavnicima Pravosuđa, soc. zaštite, obrazovanja, JLS, OCD, medija) na temu: pravi okvir tehnika alternativnog rešavanja spora, međunarodni standardi, prednosti, prepreke, dostupnosti posrednika, besplatnoj pravnoj podršci i mobilisanju društvenih resusrsa uporednim prikazom retributivnog i restorativnog pristupa pravdi.
– Sprovođenjem posredovanja (12 između oštećenog i mal. učinioca, 12 porodične medijacije, 3 besplatne pravne podrške, 3 u zajednici za situacije diskriminacije i postpenalne) i
– Promocijom posredovanja, aktivnosti i rezultata putem elektronskih i štampanih informativno-edukativnih smaterijala (dve tematske regionalnih TV emisije i informativnih reportaža sa događaja, štampanih medija, iinterneta, promo i informativno-edukativnih materijala u projektu (posteri, lifleti, flajeri, baner, Web sajt…)

Projektom će se podržati:314 građana ruralne i urbane sredine, multidisciplinarnih stručnih radnika više sektora, organizacija/institucija (pravosuđa, soc. zaštite, obrazovanja, civilnog društva), mladih, roditelja – direktno i oko100000 Borskog, Zaječarskog okruga i zajednice u celini-indirektnih putem medija, društv. mreža i publikacija.

Prezentacija je napravljen uz finansijsku pomoć Evropske uni­je u okviru Programa Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokal­nim sredinama 2021/2022. koji realizuje tim Solidarno za prava svih. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovorno Udruženju građana “Kokoro“ – Bor i njegova sadržina nužno ne izražava stavove EU niti članova tima Solidarno za prava svih.