Projekat ,,Promeni za dobro“

Projekat „Promeni za dobro“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO)

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razviju društveno prihvatljivo ponašanje, formiraju i usvoje pozitivan sistem vrednosti i odnos prema socijalnom okruženju, obrazovanju i radu, u Boru je pokrenut projekat koji realizju u partnertvu UG “KOKORO“-Bor i Centar za socjalni rad od 01.10.2019 do 31.07.2019. godine.

Projekat je usmeren podršci i osnaživanju dece i mladih. Uključuje holistički pristup, učešće i aktivan napor korisnika koji postaju saradnici i akteri odgovorni za svoje ponašanje u procesu promena. Tokom odrastanja mladi ljudi se suočavaju sa nizom problema koji su visokorizični za formiranje zdrave i svestrane ličnosti. Problemi u adolescenciji su duplirani i dovode do manifestaccija i/ili ispoljavanja različitih, često, socijalno-patoloških problema u ponašanju.

Ulazak mladih u sukob sa zakonom rezultat je suženih mogućnosti i šanse za njihov razvoj, koje su još više ograničene kada, makar i jednom uđu u sistem krivičnog pravosuđa. Na taj način su ove grupe mladih u poziciji, pre da budu žigosani i isključeni iz društva, nego da se pomogne njihovoj rehabilitaciji. Ako maloletnici u sukobu sa zakonom nastave da budu kriminalizovani, dok im je istovremeno uskraćena „druga šansa’’ koju zaslužuju, njihove šanse su svedene na to da krše zakon i kada odrastu.

Maloletnička delinkvencija nije priča o uspehu već svedoči o neuspehu društva da obezbedi zaštitno okruženje za svoju decu. Delinkvencija povećava socijalnu nesigurnost građana, smanjuje broj članova zajednice sposobnih za preuzimanje potpune socijalne funkcije kao i veći rizik da i dr.mladi preuzmu model ponašanja. Prolongirane sudske procedure, pre služe da ih žigošu i isključe iz društva a ne da pomognu u njihovoj reintegraciji. Zbog toga je podrška ovoj grupi mladih značajna u zaustavljanju trenda porasta kao i njihovoj reintegraciji u zajednicu. Odsustvo primene alternativnih mera i diverzionih postupaka, uskraćuje mladima pravo na participaciju garantovanu Konvencijom o pravima deteta (čl.12) i prolongira problem. Uspostavljen servis U zajednici za sprovođenje diverzionih i alternativnih mera u Boru predviđene Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maololetnih lica, mehanizma koji omogućava kvalitetno, kontinuirano i sveobuhvatno praćenje i podršku ove grupe mladih.

Implemenatacija ovog projekta omogućava dostupnim preventivni i interventni program mladima i mogućnost da razviju veštine pozitivnog interpersonalnog ponašanja i strategije prevazilaženja problema. Kroz uspostavljenu socijalnu uslugu ’’Dnevni boravak’’ osnažiće se deca i mladi na nivou korekcije/modifikovanja ponašanja, povećati odgovornost, socijalno reintegrisati i smanjiti recidivantno ponašanje. Upravljati besom i usvojiti pozitivan sistem vrednosti.

Ovim projektom unapređuje se uspostavljena usluga u zajednici serijalom aktivnosti.

  • Obuka multidisciplinarnih timova relevantnih sektora Borskog i Zaječardkog okruga i OCD pružalaca usluge organozovanjem akreditovanog treninga na povećanju profesionalnih kompetencija. Organizaciju i primenu diverzionih mera po Zakonu o mal. učiniocima kriv. dela i krivičnopravnoj zaštiti mal. lica, skretanjem od ulaska u sudsku proceduru u njihovom najboljem interesu.

  • Povezivanja i senzibilisanje ključnih aktera za uslugu u zajednici; Primenu vaspitnih naloga (čiji broj se od 5 povećava na 8 ugrađenih u novi zakon na usvajanju), podršku pozitivnom razvoju dece i

– Jača program usluge aktivnostima namenjenih mlađoj uzrasnoj grupi (do 14 godina) u licenciranoj usluzi koji su ispod granice krivične odgovornosti i nedostaju programi koji bi podržali izmenu ponašanja ove uzrasne grupe. Rad sa njima je od najvećeg značaja u prevenciji daljeg delinkventnog ponašanja i ozbiljnijih problema u ponašanju u budućnosti u čemu će se unapređivati program postojeće usluge.

Primena diverzionih i alternativnih mera, mladima omogućava pravo na participaciju garantovanu Konvencijom o pravima deteta (čl.12) čemu projekat doprinosi održivoj usluzi u zajednici i omogućava primenu mera iz Zakona o maloletnim učiniocima kriv. dela i krivičnopravnoj zaštiti mal. lica R. Srbije. Mehanizma koji obezbeđuje dostupnost preventivnog i interventnog programa mladima da razviju veštine pozitivnog interpersonalnog ponašanja i strategija prevazilaženja problema, sveobuhvatno praćenje i podršku u kontinuitetu imajući u vidu da deca i mladi sa problemima u ponašanju imaju pravo na drugu šansu.

Kroz održivu uspostavljenu socijalnu uslugu u zajednici osnažuće se uvidom u sopstveno ponašanje, povećati odgovornost, korigovati/modifikovati i prezentovanti prosocijalno bez recidiva. Poboljšati upravljanje besom i usvojiti pozitivan sistem vrednosti.