Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju – nova usluga socijalne zaštite u zajednici

Za trajanja projekta “Promena na bolje“ uspostavljena je usluga socijalne zaštite u Boru “Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju“.

Usluga je odgovor na potrebe u zajednici zasnovana na Zakonu o soc. zaštiti R. Srbije, Zakonu o mal. učiniocima kriv. dela i krivičnopravnoj zaštiti mal. lica, Nacionalnim Strategijama soc. zaštite i za mlade, opšrinskom Strategijom soc. politike, AP i Opšt. Odlukom o soc. zaštiti kao i u skladu sa međunarodnim dokumentima i Konvencijama.

Na učešće mladih u izvršenju krivičnih dela u proseku je 41% godišnje u ukupnom broju krivičnih dela u Srbiji, ukazuje Nacionalna Strategija za mlade RS (2017-2025).

U Boru se, poslednjih godina, povećava broj dece i mladih sa problemima u ponašanju, naročito onih ispod 14 godina. U proseku 140 dece godišnje, među kojima krivično neodgovorni čine 55%, a 45% je u sukobu sa zakonom od kojih su većina višestruki učinioci sa problemima prevazilaženja razvojnih kriza.

Kao odgovor na ove probleme u okviru projekta „Promena na bolje“ u Boru su razvijeni uslovi za primenu vaspitnih naloga i mera iz otvorene zaštite koje se izriču maloletnicima po Zakonu. Uspostavljena usluga soc. zaštite u zajednici osnažuje mlade na nivou uvida u sopstveno ponašanje, povećanja odgovornosti, resocijalizacije, podrške njihove porodice, primenu i praćenje sprovođenja diverzionih i alternativnih mera koje se izriču maloletnicima.

Kokoro poseduje licencu, prostor, opremu i stručnjake za rad u Dnevnom boravku. Za samo 14 mes. efektivnog rada sa korisnicima naših 70 mladih vraćeno je sa margine društva i sada su uspešni učenici, studenti, radnici. Od ukupnog broja podržanih korisnika samo jedan je sa recidivantnim ponašanjem koje je zaustavljeno. Naš rad i rezultati su dokaz da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu i pomoć u socijalnoj integraciji, kako bi razvili društveno prihvatljive oblike ponašanja, formirali i usvojili pozitivan sistem vrednosti i imali odgovoran odnos prema zajednici, obrazovanju i radu.“